TẬP HUẤN MODUL2, MODUL3  MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT, ĐẠO ĐỨC

.

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-PGDĐT ngày 08/01/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Tam Kỳ  Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Trường TH Trần Quý Cáp đã tổ chức tập huấn cho giáo viên tiểu học năm học 2020-2021 theo Kế hoạch số 08/KH-TQC ngày 25/01/2021với các môn: Toán ( 26-27/02/2021); môn Tiếng Việt ( 05-06/03/2021); môn Đạo Đức ( ngày 27/03/2020).

Nội dung tập huấn gồm Mô đun 2: Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học; Mô đun 3:  Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

  Các nội dung tập huấn được chuẩn bị chu đáo, thiết thực; phương thức triển khai hiệu quả, nghiêm túc, sinh động. Nhà  trường chuẩn bị tốt điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho công tác tập huấn.  Báo cáo viên là CBQL, GV đã được tập huấn  ở  các lớp  của  PDG tổ chức. GV tham gia lớp tập huấn đầy đủ, đúng thành phần quy định.

Các buổi tập huấn diễn ra nghiêm túc  nhằm nâng cao năng lực cho GV về sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục; Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

 Sau đây là một số hình ảnh các buổi tập huấn:

 

 

 


 

Bài viết liên quan